Vytisknout

Hlavní změny v NZÚ ve 3. výzvě pro rodinné domy

Celkem 8 hlvaních změn a vylepšní, které jsou platná již od 22.10.2015

1. Kontinuální výzva a zásobník žádostí

Třetí výzva pro rodinné domy je časově neomezená. To znamená, že žádat o dotaci bude možné až do roku 2021, kdy skončí současná podoba programu Nová zelená úsporám. Finanční prostředky budou do výzvy uvolňovány postupně, v závislosti na aktuálních výnosech z prodeje emisních povolenek. Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání volné finance, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí.

 

V momentě přísunu dalších peněz z prodeje emisních povolenek do programu, budou žádosti automaticky zařazeny mezi aktivní žádosti, a to v takovém pořadí, ve kterém byly zaevidovány do informačního systému. O této skutečnosti bude žadatel písemně informován.

 

2. Změna rozhodného data pro způsobilé výdaje

Nové rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

 

3. Změna podmínek pro materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III

Nově je možné čerpat dotační zvýhodnění při použití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III ve všech oblastech podpory (A, B i C), nikoliv jen v oblasti A, jak tomu bylo doposud. Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou. V případě oblasti podpory A se jedná o 5% navýšení podpory u jednotlivých typů konstrukcí, kde materiály se zpracovaným environmentálním prohlášením byly použity alespoň na 75 % výměry. V oblasti podpory B se při použití alespoň 5 různých výrobků a materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením podpora navyšuje o 10 000 Kč. V případě oblasti podpory C se jedná o navýšení podpory o 2 000 Kč. Bližší informace pro jednotlivé oblasti podpory naleznete v Závazných pokynech.

 

4. Dotace v oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V předchozích výzvách programu Nová zelená úsporám se potvrdil pozitivní trend zvýšeného zájmu o výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Tyto stavby již nyní tvoří nezanedbatelnou část nově postavených rodinných domů. Vzhledem k tomuto vývoji byla upravena výše podpory v oblasti B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Výsledná výše podpory v hladině B.1 je nyní 300 000 Kč a v hladině B.2 450 000 Kč, přičemž pokud přepočteme tyto absolutní částky na procenta k nákladům na výstavbu, dostáváme srovnatelné hodnoty vzhledem k pozitivnímu vývoji na tomto segmentu trhu. Mírné snížení zároveň dává do budoucna prostor k vytvoření nové podoblasti podpory s vyšší dotací pro domy s ještě nižším dopadem na životní prostředí.

 

5. Možnost kombinace NZÚ a tzv. kotlíkových dotací z OPŽP

Fyzické osoby již nemohou v programu Nová zelená úsporám ve 3. výzvě pro rodinné domy žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. 7. 2015 (včetně). K omezení došlo z důvodu, že tuto možnost nově přináší tzv. kotlíkové dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Bližší informace a podmínky poskytnutí podpory v tomto programu jsou k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz resp. na webových stránkách příslušných krajů, prostřednictvím kterých bude podpora fyzickým osobám poskytována. V případě, že v oblasti podpory A je dle podmínek programu Nová zelená úsporám nutná výměna původního zdroje tepla na vytápění, může žadatel oba výše uvedené dotační programy kombinovat.

 

6. Solární fotovoltaické systémy

Nově je možné žádat o dotaci na solární fotovoltaické systémy. Podporována je instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů i do novostaveb, přičemž výše podpory může dosáhnout až 100 000 Kč na dům. Podporu až 35 000 Kč lze získat na solární fotovoltaické systémy pro ohřev teplé vody, které pokryjí potřebu tepla pro ohřev teplé vody alespoň z 50 %. Systém musí být vybaven zásobníkem tepla či akumulační nádrží o měrném objemu alespoň 80 litrů na 1 kWp instalovaného výkonu systému.

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Dotace [Kč] 35 000
Minimální pokrytí potřeby teplé vody [%] 50

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody 
nebo akumulační nádrže

[l∙kWp -1 ] 80

 

 

Vyšší dotace pak směřují na podporu systémů propojených s distribuční soustavou, které umožní využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Systém musí zajistit automatické řízení v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie. Podmínkou pro přiznání podpory je dosažení alespoň 70 % míry využití zisku systému k pokrytí spotřeby přímo v domě, na který je podpora poskytována. Níže je uvedena přehledová tabulka rozdělení podoblastí podpory, detailní podmínky jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“).

 

7. Možnost získat podporu na připojení k soustavě zásobování teplem

Nově lze čerpat dotaci na napojení na soustavu zásobování teplem. Podpora se poskytuje na výměnu starého nevyhovujícího zdroje tepla na tuhá fosilní paliva, který nedosahuje parametrů 3. emisní třídy za připojení domu na soustavu zásobování teplem. Podmínkou je, že soustava zásobování teplem má podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50 %. Podpora se poskytuje na zřízení rozvodu od hranice pozemku k předávací stanici, předávací stanici včetně případného ohřevu teplé vody a zařízení pro měření a regulaci. Podporu lze poskytnout pouze v případech, kdy instalovaná zařízení a rozvody zůstávají po celou dobu udržitelnosti ve vlastnictví žadatele (nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu). Podpora se neposkytuje v případě, že výdaje spojené s pořízením a instalací byly hrazeny (i zpětně) třetím subjektem (tj. nikoliv žadatelem či jiným spoluvlastníkem rodinného domu). Dotace v této oblasti podpory je až 40 000 Kč.

 

8. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla lze nově žádat i samostatně (bez současného podání žádosti v oblasti podpory A). Podmínkou je dosažení alespoň 20% úspory měrné potřeby tepla na vytápění.