Vytisknout

Zvýhodnění pro budovy zasažené povodní

Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 nají zvíhodněné podmínky.
 
Všech  odoblastí  podpory  zvyšuje  míra  podpory z celkových způsobilých výdajůo 20 %
 
Hladina Velikost dotace Snížení potřeby tepla  roční potřeba tepla
1 30%  + 20% = 50% z nákladů 40% 70 kWh/m2 rok
2 40% + 20% = 60% z nákladů 50% 55 kWh/m2 rok
3 55% + 20% = 75% z nákladů  60% 35 kWh/m2 rok
 
Pokud budete zateplovat a měnit kotel můžete dosáhnout na kotel až 95% dotaci. 
 
To že byl rodinný dům povodní zasažen, se prokáže při podání žádosti:
  • prostřednictvím fotodokumentace
  • písemného potvrzení příslušné obce
  • dokladu pojišťovny (je-li k dispozici) 
Nárok na podporu za zvýhodněných podmínek posuzuje Fond.
 
 
Vytisknout

Čím větší úspora, tím vyšší podpora

První výzva v rámci programu Nová zelená úsporám by měla být vyhlášena v nejbližších měsících. Žádat o dotaci ve výzvě budou moci vlastníci a stavebníci rodinných domů. Předpokládáný rozpočet by měl činit přibližně jeden a půl miliardy korun. 

Komu budou dotace z programu určeny?

Okruh žadatelů dotací bude podobný jako v předcházejícím programu Zelená úsporám. Dotaci budou moci čerpat nejen vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, ale také města, obce a další právnické osoby na budovy veřejného sektoru.

Vytisknout

Jistota je jistota

Uschování podkladů

Mnoha nepříjemnostem lze předejít, když si žadatel pečlivě uschová všechna potvrzení o předání podkladů a také kopie těchto podkladů. Má-li žadatel k dispozici kopie všech podkladů, je prokazování důvodu, proč administrátor postupoval při hodnocení žádosti tak a ne jinak, mnohem jednodušší.

 

Závazné termíny

Všechny termíny stanovené SFŽP ČR jsou závazné a jejich nerespektování znamená konec administrace žádosti. Proto je důležité termíny pečlivě sledovat a v případě potřeby včas požádat o prodloužení.

 

Když je něco nesrozumitelné

Je-li žadateli cokoli nejasné, je potřeba se zeptat. Na špatný postup při realizaci opatření z důvodu nepochopení pravidel nemůže být brán zřetel. Proto Státní fond životního prostředí ČR nabízí bezplatný poradenský servis na krajských pracovištích a prostřednictvím Zelené linky.

 

 

Zdroj: Nová zelená úsporám,  DUBEN 2013

 

Vytisknout

Výpočet výše dotace

Oproti programu Zelená úsporám konečná výše dotace nebude záviset na podlahové ploše domu, ale na tom jak velkou úsporu lze na budově dosáhnout, a pro jakou alternativu úspory energie se žadatel rozhodne. Počítá se s takzvanými třemi hladinami úspor, jež určí výši dotace. Energetický specialista nebo projektant (stavba nového domu) zjistí jak velká úspora lze na dané budově dosáhnout.

Do které hladiny podpory bude dům zařazen se rozhoduje na základě několika energetických ukazatelů. Energetický specialista nebo projektant nejdříve zhodnotí stávající stav objektu a následně v několika variantách navrhne soubor vhodných opatření vedoucích k úspoře energií. Navržené varianty mohou odpovídat jednotlivým hladinám podpory. Žadatel si poté porovnáním investičních nákladů na realizaci a výše podpory zvolí preferovanou variantu a tím i hladinu podpory.  Každé hladině bude přiřazena jiná procentuální míra podpory. Očekává se, že nejčastěji budou žadatelé dosahovat prostřední hladiny, a proto i střední míry podpory.

Podrobně si můžeme říci, že vedle dosažené hladiny technického řešení záleží také na výměře jednotlivých konstrukcí, na kterých bude realizováno úsporné opatření čili zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří, zateplení střechy nebo stropu. Způsob výpočtu dotace tak bude spravedlivější. Například již nebude docházet ke zvýhodnění řadových domů oproti těm volně stojícím.

Z výměr jednotlivých konstrukcí a maximálních způsobilých výdajů na každý m2 se stanoví celkové maximální způsobilé výdaje, které budou shodné pro všechny hladiny podpory. Tyto maximální způsobilé výdaje se následně vynásobí mírou podpory pro danou hladinu podpory v procentech a výsledkem bude maximální možná dotace.

 

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem, rádi Vám odpovíme. Zdarma provedeme úvodní konzultaci. Dále vypracujeme kalkulaci výše investic a posoudíme, zda můžete dosáhnout na dotaci. Získat bezplatnou konzultaci